Lý thuyết song song với thực hành

21/11/2017 02:41

Lý thuyết song song với thực hành

Theo chương trình dạy nghề quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành, một chương trình dạy nghề bao gồm 70% thực hành , 30% lý thuyết. Tuy nhiên trước mỗi giờ học thực hành bao giờ cũng phải có phần lý thuyết thực hành chiếm 1/5 thời lượng giảng dạy để đào tạo cho học sinh cách tư duy. Không chỉ làm được mẫu thầy đã dạy mà còn tự sáng tạo mẫu mới.

Buổi thực hành cắt tỉa cơ bản của lớp bếp Á.