Ngành đào tạo


 Giảng viên - Nghề sửa máy may CN

Nguyễn Huy Đức

Trưởng bộ môn

Address: Hà tĩnh

Email:

Mobile: 01693184728