Ngành đào tạo


 Giảng viên - Nghề ô tô

Nguyễn Huy Huyến

Giáo viên dạy Ô tô

Address: Thanh Thần – Thanh Cao – Thanh Oai – Hà Nội

Email:

Mobile:

Nguyễn Xuân Hường

Giáo viên dạy Ô tô

Address:

Email:

Mobile: